Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας ΕΔΙΕ ιδρύθηκε το 2013. Είναι ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους Επαγγελματίες Διακοσμητές στην Ελλάδα. Δεν εκπροσωπεί εταιρείες, αλλά μόνο άτομα με την συγκεκριμένη δραστηριότητα στον χώρο. ΣτηνΈνωσηγίνονταιδεκτοίόσοιασκούντιςειδικότητες Interior Designer, Interior Architect, Landscape Designer, Industrial Designer.

Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας, παρέχει ενημέρωση για διάφορα θέματα (πχ. Σχεδιασμού, Αμοιβών, Δεοντολογίας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και βοηθά τα μέλη της, που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.

Η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας, φιλοδοξεί να γίνει η φωνή των επαγγελματιών διακοσμητών ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για:

-Την ανάδειξη της ταυτότητας του κλάδου

-Την διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

Σήμερα, η Ένωση Διακοσμητών Ελλάδας, φιλοδοξεί με την δραστηριότητα, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που σχεδιάζει, να αναδειχθεί σε φορέα εξελίξεων στο χώρο του design. Μερικές από τις πρωτοβουλίες της είναι:

- Η διοργάνωση σεμιναρίων-διαλέξεων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημιουργοί στο χώρο του Design.

-Η ανάδειξη της δημιουργικότητας, μέσω Εκθέσεων, Εκδόσεων, Διαγωνισμών και Δράσεων.

-Η σύνταξη και κυκλοφορία Κώδικα Δεοντολογίας, Αρχών συνεργασίας με πελάτες, Πρότυπα συμβάσεων κ.λπ.

-Η έρευνα, η μελέτη και η σύνταξη προτάσεων για προβολή και διεκδίκηση λύσεων σε επαγγελματικά θέματα (φορολογικό, Ασφαλιστικό, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Αμοιβών, Μισθών, Απασχόλησης, Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.), που απασχολούν την διακοσμητική κοινότητα, τις σχέσεις της με την αγορά, την πολιτεία, την κοινωνία.

-Η συμμετοχή σε κλαδικές Εκθέσεις, Ημερίδες, Συνέδρια και σε διάφορες πρωτοβουλίες, προβάλλοντας τον κλάδο, την Ελληνική δημιουργία, τις προτάσεις της κοινότητας της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.

The Hellenic Interior Designers Association - H.I.D.A. founded in 2013. It is the collective body representing Professional Interior Designers in Greece. We represent companies, but only those with the activity in the area. In the Union admitted who pursue specialties Interior Designer, Interior Architect, Landscape Designer and Industrial Designer.

The Hellenic Interior Designers Association provides information on various topics (eg. Planning, Compensation, Ethics, Intellectual Property) and helps its members faced such problems.

The Hellenic Interior Designers Association aims to be the voice of professional Interior Designers to create the conditions for:

-The Emergence of identity industry

-The ensure our professional rights

Today, H.I.D.A aspires to the activity, initiatives and action plans to become a development institution in the field of design. Some of the initiatives are:

- The organization of seminars-lectures, in order to improve the quality and efficiency of services offered by the authors in the field of Design.

-The Emergence of creativity, through exhibitions, publications, Tenders and Actions.

-The Preparation and circulation of the Code of Conduct, principles of cooperation with customers, contracts etc. Standards

-The Research, study and preparing proposals for promotion and claim solutions to business issues (Finance, Insurance, Intellectual Property, Remuneration, Salary, Employment, Business programs, etc.), employing the decorative community, its relations with the market, the state, society.

-The Participation in exhibitions, Seminars, Conferences and various initiatives, promoting the industry, the work of the Greek Interior Designers, suggestions of Interior Design community.

Εγγραφή στο Newsletter Δράσεων

 

Loading...
Loading...